ผลิตภัณฑ์ตราม้าบิน
บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด

ม้าบิน ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
เราคือองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มซอสพริก ตราม้าบิน ที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 50 ปี เป้าหมายของเราคือ หนึ่งในผู้นำตลาดกลุ่มซอสและเครื่องปรุงรสในประเทศไทย และต้องการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร จัดการอบรมสัมมนาและเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งมั่นคง

ถ้าคุณรักความก้าวหน้า…..
ถ้าคุณรักที่จะเรียนรู้…..
ถ้าคุณรักที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีม…..
.....เราต้องการคุณ!!!!
ตำแหน่งงานว่าง
วิธีสมัคร

วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลแะธุรการ
โทร : 034-854795-9, 091-9160604. (คุณอังคณา) 
อีเมล : hrsup@thai-rr.com 
 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1 )  สำเนาบัตรประชาชน                     จำนวน 1 ใบ
 2 )  สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน 1 ใบ
 3 ) สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน 1 ใบ
 4 ) รูปถ่ายขนาด 1นิ้วครึ่ง                     จำนวน 2 ใบ
 5 ) สำเนาใบผ่านการอบรม (ถ้ามี )         จำนวน 1  ใบ
 6 ) สำเนาใบผ่านงาน ( ถ้ามี )                จำนวน 1  ใบ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเกี่ยวข้องจัดการ หรือสาขาที่
2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
3.มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารอย่างน้อย 3 ปีรายละเอียดงาน
4.ความรู้ด้านระบบมาตรฐานอาหาร เช่น GMP / HACCP / ISO 22000 เป็นต้น
5.การบริหารการจัดการงานคลังสินค้า,ระบบ FIFO,ระบบ MRP (Material requirement process),ระบบ  EOQ (Economic Order Quantity)
6.สามารถขับรถโฟล์คลิฟต์ได้

รายละเอียดงาน
1.วางแผนและบริหารจัดการการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปใหได้ประโยชน์สูงสุด
2.กำหนดกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า
3.ควบคุมดูแลปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและถูกต้อง
4.ควบคุมและดูแลปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / และเคลื่อนไหวช้า
5.ตรวจสอบและดูแลการรับ / จ่าย  / คืนสินค้าให้ถูกต้อง และให้เป็นไปตามระบบ FIFO
6.ตรวจสอบการชี้บ่งสถานะวัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด
7.ตรวจสอบการขอซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าซื้อมาขายไป
8.จัดทำ Work plan, Budget และ KPIs ประจำปีของหน่วยงานและควบคุมให้ได้ตามแผนที่กำหนด
9.นำเสนองบประมาณการลงทุนประจำปีของหน่วยงาน
10.ทบทวน แก้ไขและปรับปรุงเอกสารการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามการปฏิบัติจริงและระบบของบริษัท
11.สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำเดือน ในที่ประชุมฝ่ายบริหาร( Work plan, Budget, KPIs)
12.ดูแลและรักษาทรัพย์สินของแผนก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้รายงานปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับบังคับบัญชาทุกครั้ง
 
คุณสมบัติ
 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปี - 36 ปี
 2. การศึกษาวุฒิ ปวช. - ปวส. 
 3. โปรแกรม MS office เช่น Excel, word เป็นต้น
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
 6. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
 7. มีความขยันและอดทน
รายละเอียดงาน
-บันทึกข้อมูลการผลิตให้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
-ควบคุมดูแลการจัดเก็บ เบิก-จ่าย เอกสารและอุปกรณ์แผนกผลิต
-บันทึกเอกสารรับมอบสินค้าสำเร็จรูปประจำวัน
-สรุปรายงานประจำเดือน เช่น รายงานการบรรจุ, ต้มเตรียม อัตราการผลิต เป็นต้น
-ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย 
 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
 4. สามารถขับรถโฟล์คลิฟได้
 5. มีความอดทนต่อสภาพภายในคลังสินค้าที่ร้อน

รายละเอียดงาน
- รับสินค้าและจัดเก็บสินค้าและเบิกจ่ายสินค้า
- ตรวจสอบป้ายบ่งชี้และสินค้าที่อยู่บนพาเลทให้จำนวนถูกต้อง
- ตรวจสอบสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายและแจ้งให้หัวหน้าทราบทันที
- บันทึกข้อมูลการดูแลรักษารถให้ตามแผนของแผนกวิศวะกรรม
- ทำความสะอาดพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดเก็บสินค้าที่รับคืนให้เป็นระเบียบและคัดแยกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
- รับคืนสินค้าของลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
- รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกคลังสินค้าในส่วนงานที่ต้องเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย  อายุ 22 - 35ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ช่างยนต์, กลโรงงาน, เชื่อม, เทคนิคการผลิต สายช่างอุตสาหกรรม
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ                                                               


รายละเอียดงาน 
1. ควบคุมเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต
2. ปรับตั้งเครื่องจักร 
3. เขียนใบรายงานเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้งาน (กรณีเครื่องหยุด)
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย   
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 23-40 ปี
 3. วุฒิปวช.- ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และ ขับรถFork lift ได้
 5. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 1-2 ปี

รายละเอียดงาน 
1.ดำเนินการเบิก-จ่าย วัตถุดิบ แพคเกจจ้ิง 
2.การควบคุมสต๊อกแพคเกจจิ้ง และบริหารจัดการตามระบบ FIFO
3.การบันทึกเอกสารประจำหน่วยงาน
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 2. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายเ 1-3 ปี
 4. สามารถขับรถยนต์ได้,ใบขับขี่
รายละเอียดงาน

1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ
2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป
3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. เพศ หญิง
 2. อายุ 25-39 ปี
 3. วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขา บัญชี เท่านั้น  
 4. มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1-2 ปี
 5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Excel 

รายละเอียดงาน
1. ดูแลติดตามการเก็บเงินของพนักงานขาย
2. ดูแลเงินสดย่อย
3. จัดทำรายงานการเงิน เช่นรายการรับเงินประจำวัน,รายการตรวจสอบบิลคืน
4. ติดตามตรวจสอบการโอนเงิน
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
คุณสมบัติ
 1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,ชีววิทยา
 3. มีประสบการณ์ด้าน  RD 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานอาหารต่าง ๆ
 5. มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 6. มีความรู้ด้านกฎหมายอาหาร


รายละเอียดงาน
•    ศึกษาวิจัย ลงพื้นที่และนำเสนอผลิตภัณฑ์เดิม/ใหม่ตั้งแต่การคิดค้นสูตร , มาตรฐานวัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , ต้นทุนและข้อมูลด้านการตลาด ( คู่แข่ง,ราคา,ผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์ )
•    ร่วมศึกษาวิจัยและปรับปรุงกระบวนการผลิต , ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
•    ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบใหม่ ให้เป็นไปตามแผนงาน
•    ดำเนินการทดลอง สรุปผลและข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา
•    ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ เพื่อศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์
•    รวบรวมข้อมูลวิชาการ , กฎหมายด้านอาหารให้เป็นปัจจุบัน
•     ดำเนินการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย KPI เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
•    แก้ไข และจัดทำเอกสารที่ใช้ในระบบมาตรฐานของแผนก
•    ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด
•    รายงานปัญหาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับบังคับบัญชาทุกครั้ง
•    ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอ
•    ทำหน้าที่ในงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ในกรณีต่างๆ มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ
•     ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต
•    ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอ
•    ทำหน้าที่ในงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ในกรณีต่างๆ มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ
•     ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต
•    ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เมื่อมีการร้องขอ
•    ทำหน้าที่ในงานที่หัวหน้าได้มอบหมายให้ในกรณีต่างๆ มีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ
•     ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า ผู้ร่วมงาน ในโครงการที่บริษัทอาจจะมอบหมายในอนาคต